[VIDEO] 香港等唔到, 七一行出來, 改變始於足下!香港問題多多, 住無得住, 食無得食, 政府腐敗嚴重,再唔普選, 香港有難, 香港等唔到, 七一行出來, 改變始於足下!